Almedalen med dam

B20120134.JPG

Metadata

Tittel

Almedalen med dam

Beskrivelse

Almedalen ligger mellom bygningsmassen på Nordre Østensjø gård og Østensjøveien. Den utgjøres av en U-formet ravinedal med bratte leirskråninger og Ulsrudbekken i bunnen. Enkelte framstikkende bergknauser danner bl.a. en trang bekkekløft i nordvest. Øverst (i øst) er det en gammel gårdsdam som ble anlagt av Haakon Tveter på 1920-tallet og som ble restaurert på 1990-tallet. Dalen er den nedre delen av en ravinedal som har strukket seg østover til Østmarkveien. Øst for Østensjøveien er dalføret fylt igjen og bebygget. Tveter lagde også gangstier i området, hvilket det er tydelige rester etter i dag. Park- og idrettsvesenet laget i 1977 en skjøtselsplan for dalen, og denne inngikk som en del av skjøtselsplanen for Østensjøvannet.
Administrativt fredet ved tinglysing siden 1921. Regulert til friområde (park).
Ravinedalen har nok hatt flere navn i eldre tid. Kattugledalen har vært brukt som kallenavn av enkelte. Østensjø gård ble midlertidig fredet etter kulturminneloven i 2001, permanent fredet i 2011. Almedalen inngår i det fredete område. Bildet er tatt 4. februar 2003

Dato

Identifikator

B20120134

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

Gnr. 147 bnr. 2

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Østensjøområdet miljøpark - Statusrapport fort natur- og kulturkvaliteter, Oslo kommune, Friluftsetaten, Oslo 2005.
www.Riksantikvaren.no.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2012-11-07