Bogerud gård, søndre - maleri

http://omeka.deichman.no/archive/import/B20110011.jpg

Metadata

Tittel

Bogerud gård, søndre - maleri

Tema

Beskrivelse

Maleriet er signert av Rolf Johansen 1927. Han var gift med søster til Asta Opsahl, niesen til Theodor Larsen Opsahl (1856-1931), eier av gården fra 1882. Nytt våningshus ble bygget i 1923 samme år som det 100 år gamle tidligere huset ble revet. Bogerud gård ble trolig ryddet tidlig i høymiddelalderen (1050-1350). Tidlig på 1300-tallet var Bogerud blitt en gård med god dyrkingsjord og rådde over et ganske stort areal. Helt mot slutten av høymiddelalderen kom gården under Laurentiushospitalet som var en kirkelig institusjon. Ved reformasjonen ble det store endringer i eiendomsforholdet. Laurentiushospitalet ble avviklet og jordegodset til Bogerud overført til Oslo Hospital som ble opprettet i 1538, der det tidligere hadde ligget et fransiskanerkloster. Etter svartedauden ble Bogerud liggende øde, men ble gjenryddet på 1600-tallet. Det var leilendinger som drev gården og betalte landskyld til hospitalet. I 1736 ble jorden forpaktet bort. Midt på 1700-tallet blir eiendommen delt. Nordre Bogerud ble solgt i 1840 og i 1892 lagt til Bøler gård. Våningshuset ble flyttet dit som drengestue, i dag Bølerveien 22. Søndre Bogerud ble solgt i 1831. Ved salget av de to gårdene skulle en tredjedel av kjøpesummen ikke innbetales, men betraktes som lån som det skulle svares en årlig kornrente av pluss noe landskyld til Oslo Hospital. Hver av gårdene måtte derfor årlig ut med omkring fire tønner korn. Først i 1941 ble disse heftelsene innløst. Fra 1831 til 1882 var det to eierfamilier på Søndre Bogerud. Den første familien holdt det gående i 46 år, men den siste i kun fem år til 1882 da brødrene Svend og Theodor Larsen Opsahl kjøpte. Denne familien eide Bogerud helt til kommunen overtok i 1946. Fra 1942 ble gården forpaktet bort til Odd Skeie, en kontrakt som ble forlenget da kommunen overtok. Familien Skeie flyttet fra gården våren 1963. Den siste rest av gårdsdrift opphørte i 1962. Fra 1964 ble våningshuset, Bogerudveien 102, benyttet som barnehage.

Dato

Identifikator

B20110011

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

163

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Bogerud, Per-Johan

Registreringsdato

2010-04-20